Amankomunazgoa

 

Administrazioei buruzko erregelamendua eta antolaketa


1. Lea-Artibaiko Udalerrien Amankomunazgoaren Estatutuak (BAO, 73. zk., 2005eko dagonilaren 19a, martitzena).

2. 7/85 Legea, jorrailaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituana, tokiko gobernua modernizatzeko neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legearen bidez aldarazoa.

3. 2568/1986 Errege Dekretua, zemendiaren 2koa, toki-erakundeen antolaketa, funtzionamendua eta araubide juridikoa onesten dauana.